Gwella Darpariaeth Iechyd yn y Canolbarth

Gwella'r Ddarpariaeth Iechyd yn y Canolbarth

Diweddarwyd: Ionawr 2024

Cyfleuster Iechyd Newydd yn y Canolbarth

Fel rhywun sydd wedi bod yn cefnogi cynigion ar gyfer ysbyty a chyfleuster iechyd newydd i drigolion gogledd Powys ers blynyddoedd lawer, rwy'n falch iawn bod cynnydd da yn cael ei wneud.

Ar ôl blynyddoedd lawer o ymgyrchu, bydd ysbyty a chyfleuster iechyd newydd yn dod i'r Drenewydd ac yn gweithio ochr yn ochr â’r rhwydwaith presennol o ysbytai cymunedol ym Machynlleth, Llanidloes a’r Trallwng ac ysbytai cyffredinol dosbarth o amgylch ein ffiniau, i sicrhau ein bod ni’n derbyn y driniaeth gywir yn llawer nes at adref.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn arwain y prosiect a gallwn ddisgwyl cynlluniau manylach yn y misoedd nesaf. 

Mae'r ddau sefydliad yn datblygu dogfen o'r enw Achos Busnes Amlinellol hefyd ar y cyd ag eraill. Mae hon yn ddogfen allweddol a fydd yn cyflwyno cynllun manylach ar gyfer y gwasanaethau a ddarperir, yr amserlen ar gyfer cwblhau, a'r costau dan sylw. Mae hyn i gyd yn newyddion calonogol. Yn dilyn diweddariadau gyda'r bwrdd iechyd yn ddiweddar, dylai'r Achos Busnes Amlinellol terfynol fod yn barod i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yr haf hwn. Y nod yw i hyn gyd-daro â Chyngor Sir Powys yn cyflwyno ei achos dros adeilad ysgol newydd newydd sbon, Ysgol Calon y Dderwen, i gymryd lle'r hen ysgol sydd ar y safle lle mae’r hyb iechyd newydd yn y Drenewydd i’w leoli.

Wrth i ni gychwyn blwyddyn newydd, bydd cyfleoedd i drigolion fynegi barn wrth i'r cynlluniau manwl hynny gael eu datblygu.

Byddaf yn parhau i gefnogi cynnydd yr ysbyty a'r cyfleuster iechyd newydd yn y Drenewydd. Ers blynyddoedd lawer, rwyf wedi codi'r prosiect hwn yn rheolaidd yn y Senedd gyda'r Prif Weinidog Mark Drakeford AS, ac rwy'n falch o weld y prosiect yn ennill tir.

Bydd yr ysbyty a’r cyfleuster newydd yn gwella gwasanaethau iechyd a llesiant yn ein bro, gyda mwy o archwiliadau ac apwyntiadau iechyd yn cael eu cynnig yn lleol, a mwy o lawdriniaethau bach yn gallu cael eu gwneud ym Mhowys yn hytrach na gorfod teithio y tu allan i’r sir.

Darpariaeth Gwasanaeth Argyfwng Brys yn Amwythig

Yn yr hydref, ynghyd â Craig Williams AS, fe wnes i gyfarfod ag uwch staff  Ymddiriedolaeth GIG Shrewsbury and Telford (yr Ymddiriedolaeth) i drafod y cynlluniau manwl ar gyfer datblygiad arfaethedig safle Ysbyty Amwythig.

Bydd yn gam cadarnhaol iawn i ni yn y Canolbarth, gyda darpariaeth gofal iechyd brys llawer gwell sy’n achub bywydau wedi’i lleoli yn Amwythig. Mae'r gwasanaethau a gynlluniwyd yn fwy arwyddocaol nag adran damweiniau ac achosion brys safonol. Mae’r cynlluniau hyn yn golygu hefyd y bydd gwasanaeth cleifion mewnol dan arweiniad meddyg ymgynghorol i fenywod a phlant yn dychwelyd i Amwythig. Credaf y bydd y cynlluniau’n lleihau amseroedd aros cyfredol adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn y ddau ysbyty yn aruthrol, yn ogystal ag amseroedd trosglwyddo cleifion o ambiwlansys. Gobeithio y bydd y newidiadau a'r buddsoddiad yn helpu'r ymddiriedolaeth i barhau i wynebu ei heriau ehangach a gwneud y diwygiadau angenrheidiol i ddenu ymgynghorwyr a chlinigwyr o'r radd flaenaf.

Mae hyn yn golygu y bydd y Royal Shrewsbury Hospital yn arbenigo mewn gofal brys a'r Princess Royal Hospital yn Telford yn dod yn ganolfan gofal wedi'i gynllunio. Bydd gan y ddau safle Ganolfan Gofal Brys 24 awr.

Rwy’n meddwl ei bod hi’n bwysig nodi y bydd y ddau ysbyty’n parhau i ddarparu gwasanaethau cleifion allanol i oedolion a phlant a phrofion diagnostig yn ogystal â Chanolfan Gofal Brys 24 awr, Uned Arennol Achosion Dydd ac Uned dan arweiniad Bydwragedd.

Rwy’n credu’n gryf ei bod hi’n hanfodol bod rhai mathau o ofal wedi’i gynllunio’n cael ei ddarparu’n lleol yn ein hysbytai cymunedol lleol yn Llanidloes, y Drenewydd, y Trallwng a Machynlleth, fel nad oes angen teithio y tu allan i’r sir i weld meddyg ymgynghorol. Rydym angen gweld Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Amwythig a Telford yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gyflawni hyn wrth symud ymlaen.

Ar ôl cyflwyno'r cynlluniau terfynol, mae'r Ymddiriedolaeth GIG yn disgwyl am ganlyniad GIG Lloegr ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, mae cais am ganiatâd cynllunio wedi’i gyflwyno i gyngor Sir Amwythig.

Gan dybio y caiff y cynlluniau sêl bendith, disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn gynnar eleni, ac rydym yn deall mai diwedd 2026 yw’r dyddiau targed a rhagamcanol ar gyfer cwblhau'r gwaith ailwampio ac adeiladu yn Amwythig.

Gyda'r holl ddatblygiadau mawr hyn, holais am yr angen am friffio’r holl staff am yr holl newidiadau a datblygiadau a allai effeithio ar eu gwaith, yn enwedig yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roeddwn yn falch o glywed gan y Cyfarwyddwr Clinigol ei fod yn cytuno bod hyn yn hanfodol i ddatblygu ac adeiladu'r prosiect.

Mae'r cynlluniau newydd i adeiladu yn Ysbyty Amwythig yn arwyddocaol. Rwyf wedi 'nghalonogi'n fawr iawn gan y datblygiadau.

Ysbyty Cymuned Bro Ddyfi

Mae’r datblygiad newydd hwn yn darparu lleoliad i dimau iechyd, yr awdurdod lleol a’r trydydd sector gydweithio mewn ‘hyb’ cymunedol sydd â gwell mynediad at gyfleusterau iechyd a gofal cymdeithasol, llesiant, atal a hybu iechyd ar gyfer Machynlleth a Bro Ddyfi.

Ym mis Mehefin, roeddwn i'n falch o ymweld â'r ysbyty newydd a chyfarfod â staff. Bydd yr ysbyty’n cynnwys ystafell fwyta newydd a chaffi i gleifion, staff a theuluoedd, lle y gallan nhw ymlacio gyda phaned a thamaid i’w fwyta wrth aros. Mae'r cyfleuster newydd yn fodern dros ben ac mae'n hyb arloesol a fydd yn helpu i wneud i gleifion a staff deimlo'n fwy cyffyrddus.