Achub ein Safle Ambiwlans Awyr yn y Canolbarth

Ym mis Awst, cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru ei chynlluniau i ad-drefnu’r gwasanaeth, a oedd yn cynnwys y newyddion pryderus eu bod yn bwriadu cau’r safle yn y Trallwng. Ces fy synnu a fy siomi’n fawr gyda’r cyhoeddiad hwn.

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth ym mis Awst y bydd ei chynlluniau’n gwella nifer y teithiau y gallant eu cyflawni yng Nghymru gyfan, yn cynnwys 26 ychwanegol yn Sir Drefaldwyn. Mewn datganiad a gyhoeddwyd ar 25 Awst (cliciwch yma i weld) mae’r Ymddiriedolaeth yn honni bod dadansoddiad helaeth wedi’i gynnal i greu’r cynlluniau.

Mae Craig Williams AS a minnau wedi cyfarfod â’r Ymddiriedolaeth i fynegi ein pryderon ni a phryderon trigolion. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i “ymgynhori go iawn” â thrigolion lleol ac rydym yn gweithio i hwyluso  hynny. Rydym hefyd wedi gofyn iddynt rannu’r data a’r dadansoddiad a ddefnyddiwyd i greu’r cynigion fel y gellir craffu’n briodol arnynt. Tra bod yr Ymddiriedolaeth yn credu bod ganddynt reswm i gau safle’r Trallwng nid ydym wedi gweld tystiolaeth eto i gefnogi’r cynnig.

Lansiodd Craig a minnau arolwg yn gofyn am eich barn. Diolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg. Mae’n ddefnyddiol iawn i ni allu cyflwyno cymaint o leisiau lleol â phosibl i’r Ymddiriedolaeth. Mae dros 1300 wedi ateb yn yr wythnos gyntaf i’r arolwg fod ar-lein sy’n dangos pa mor gryf yw’r gwrthwynebiad i’r newidiadau arfaethedig yn ein sir.
  
O’r ymateb i’r arolwg hyd yn hyn, gwyddom y bydd mwyafrif llethol y trigolion, sydd wedi bod mor barod i gyfrannu arian i’r Ymddiriedolaeth yn y gorffennol, yn cyfrannu llai yn y dyfodol pe bai safle’r Trallwng yn cau. Yn ddealladwy, mae pobl am gefnogi elusennau sydd wedi’u lleoli’n lleol ac rydym wedi cyflwyno’r pryder hwn i’r Ymddiriedolaeth.
 
Mae Sir Drefaldwyn a’r Canolbarth yn ehangach wedi dioddef yn sgil mynediad gwael at wasanaethau iechyd ers blynyddoedd. Mae amseroedd ymateb ambiwlans ffordd yn araf iawn yn aml ac mae llawer o’r gwasanaethau argyfwng rydym yn dibynnu arnynt wedi’u lleoli yn Lloegr. Ein gobaith yw y bydd ymdrechion ymgyrchu lleol yn llwyddo i ddangos i’r Ymddiriedolaeth bod angen i’r safle hwn aros ar agor.

Mae Craig a minnau’n gweithio gyda nifer o grwpiau ac unigolion lleol i ddangos pa mor eang yw’r pryderon.