Campaigns

Gwasanaethau Iechyd yng Nghanolbarth Cymru

Mae GIG Cymru wedi bod yn un o gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru ers dau ddegawd bellach. Am bob punt sy'n cael ei gwario ar glaf yn Lloegr, mae Llywodraeth Cymru yn cael £1.20 i'w wario ar glaf yma, felly does dim esgus dros danariannu.

Gweithio tuag Ganolbarth Cymru mwy llewyrchus

Rwy'n tybio y gallwn ni i gyd rannu'r un nod – hynny yw, gweld Canolbarth Cymru mwy llewyrchus. Mae'n rhaid dweud bod economi gref yn agor y drws i amrywiaeth eang o gyfleoedd cyffrous i'r cyhoedd.

Gweledigaeth addysg ar gyfer y Sir

Yn gynnar yn 2020, roedd dyfodol addysg yn Powys yn destun ymgynghoriad cyhoeddus gan Gyngor Sir Powys. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad hwn yn cyfrannu at gynlluniau a strategaeth hirdymor Powys ar gyfer sut y bydd addysg yn cael ei darparu a'i strwythuro yn y sir.

Yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

Y llynedd, agorwyd ffordd osgoi'r Drenewydd. Roedd hwn yn achlysur pwysig i Ganolbarth Cymru. Dros 70 mlynedd yn ôl yr awgrymwyd gyntaf fod angen am ffordd osgoi. Yn ystod y saith degawd diwethaf, mae'r ffordd osgoi wedi bod ar yr agenda ac oddi ar yr agenda ar wahanol adegau.

Cysylltu’r Canolbarth – Band Eang a Symudol

Gall 85% o drigolion Sir Drefaldwyn elwa ar wasanaeth band eang cyflym iawn a gall bron i chwarter elwa ar gyflymder gwibgyswllt drwy gysylltiad ffibr i'r adeilad. Mae hyn yn welliant mawr ar y sefyllfa o’i gymharu â’r adeg hon y llynedd. Ond mae fy ffocws yn parhau i fod ar gyrraedd 100%.