Adfer Gwasanaethau Bancio yn Sir Drefaldwyn

Cynyddu Gwasanaethau Bancio yn Sir Drefaldwyn

Diweddarwyd: Ionawr 2024

Mae gwasanaethau bancio personol yn hollbwysig i lawer o bobl a busnesau - yn enwedig y rhai sy'n fwy agored i niwed. Mae arian parod yn dal i fod yn bwysig i filiynau o bobl yn y DU. Mae rhwng pump a chwe miliwn o oedolion yn dweud eu bod nhw'n dibynnu ar arian parod yn eu bywydau bob dydd. Nid yw dulliau digidol neu ar-lein yn gweithio i bawb drwy'r amser eto. 

Gwelsom ddirywiad sylweddol mewn gwasanaethau bancio ar y stryd fawr, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Mae Craig Williams AS a minnau wedi gweithio gyda Cash Access UK a sefydliadau eraill i adfer gwasanaethau bancio yn  Sir Drefaldwyn, yn enwedig mewn trefi lle mae'r holl fanciau wedi cau. 

Sefydliad dielw sy'n eiddo i, ac yn cael ei ariannu gan, naw o'r prif fanciau yw Cash Access UK. Fel rhan o gytundeb i helpu i ddiogelu mynediad at arian parod, rôl Cash Access UK yw helpu i ddarparu gwasanaethau arian parod i gymunedau ledled y DU gan gynnwys cyfleusterau talu arian i mewn a Hybiau Bancio.

Lle bancio a rennir yw Hybiau Bancio. Bydd yr Hyb yn cynnig gwasanaeth cownter a weithredir gan Swyddfa'r Post, lle gall cwsmeriaid y prif fanciau a chymdeithasau adeiladu gyflawni trafodion bancio cyffredin, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm. Ar ben hynny, bydd mannau preifat lle gall cwsmeriaid siarad â Bancwyr Cymunedol o'u banc eu hunain am faterion mwy cymhleth sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol neu breifatrwydd. Mae'r Bancwyr Cymunedol yn gweithio ar system rota, gyda banc gwahanol ar gael bob diwrnod o'r wythnos.

Gwelsom gam mawr ymlaen ddiwedd 2023 gydag agor Hyb Bancio cyntaf y Canolbarth yn y Trallwng. Mae wedi'i leoli yn hen adeilad banc Lloyds.

Mae'r hyb newydd yn y Trallwng ar agor bob dydd o'r wythnos rhwng 9am a 5pm. Bydd yr Hyb yn cynnwys peiriant twll yn wal cyn bo hir, gan sicrhau bod mynediad ATM 24 awr yn cael ei adfer yng nghanol tref y Trallwng.

Hefyd, bydd cynrychiolydd o sawl banc yn bresennol i drafod ymholiadau penodol ar y dyddiau canlynol:

Dydd Llun: Lloyds

Dydd Mawrth: NatWest

Dydd Mercher: HSBC

Dydd Iau: Santander

Dydd Gwener: Barclays

Gobeithio y bydd cryn ddefnydd o'r Hyb Bancio cyntaf hwn fel y gallwn annog rhagor o Hybiau Bancio i agor ledled y Canolbarth. Mae Craig Williams AS a minnau wedi bod yn cynnal trafodaeth gyda LINK a Cash Access UK am agor rhagor o ganolfannau ar draws Sir Drefaldwyn.